Privacyverklaring

queen-annes-lace-1526849_1920

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verstaan onder persoonsgegevens: alle informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld: namen, adressen, e-mailadressen, persoonlijke tekst en toelichtingen.

1.Verwerken van gegevens

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruiken wij alleen voor het doel waarmee u ze heeft achtergelaten. Dat kan zijn:

Het aan u toezenden van informatie:

  • naar aanleiding van uw vraag over ons en ons aanbod.
  • nieuwsbrieven, waarop u heeft ingetekend en waarbij iedere keer de mogelijkheid bestaat om uit te schrijven.

U op de hoogte brengen of met u afstemming zoeken t.b.v. de trajecten waaraan u deelneemt of waarbij u als opdrachtgever bent betrokken. Bijvoorbeeld:

  • over doel en inhoud van (maatwerk)trajecten.
  • praktische informatie over start en verloop van een training, workshop of coachingstraject waaraan u deelneemt.
  • het aan u toesturen van intake- en evaluatieformulieren.

2. Vastlegging van gegevens

Alle persoonsgegevens en door u verstrekte persoonlijke inhoud in intake- en evaluatieformulieren, als ook de verslaglegging van de trainer/coach bij individuele begeleidingsprocessen worden niet langer bewaard dan nodig is (in een beveiligde omgeving) voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

Bij individuele coachingstrajecten heeft alléén de begeleidende coach toegang tot de persoonsgegevens van de coachee. Gegevens van coachees worden tot twee jaar na het einde van het coachtraject bewaard en daarna permanent verwijderd. Op uw verzoek kunnen alle gegevens met betrekking tot een specifiek traject eerder worden verwijderd. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging

3. Vertrouwelijkheid

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt, die u zelf ter beschikking heeft achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met uw uitdrukkelijke toestemming. We bieden u geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Uw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn.